:: با کليک بر روي لينک دانلود، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.

:: توضيحات بيشتر در مورد طرح توجیهی تولید بشکه های فلزی :

موضوع طرح : تولید بشکه فلزی

ظرفیت اسمی : ۱۵۰۰ تن

نوع تولیدات : بشکه ها ی فلزی

تعداد شاغلین: ۱۸ نفر

دوره بازگشت سرمایه : ۳ سال

 

هدف این طرح تولید بشکه های فلزی به منظور حمل و نقل انواع محصولات نفتی و واحد های تغلیظ قیر و رنگ می باشد.

 

 ۳۴*+۵۶(۷۸۹(+۵:;۴(<
& !”#
$=     ’(
>)? )@A۳
)*+E    $(&)@:&C)GH+
“I(IJ>)?F    &B+) CD ”E

FK۳(LM3)#
O)& P $    (@
  
#)۴ # !I) 
I I (@ )#Q(
 )IJ’N(#>)?
     
“I S
 )&TU: ’
&)R(F    &)@:&C+O(KP I
W #)XF(&۳(LV’#P ۷C۵ @(
 (%I:L
’(۵۶K


&    &T)[(“ I,Q((?
&
$=    )۳
$YZ۴&
I

+ ’ ’(قيمت : 4000 تومان

با کليک بر روي دانلود ، به صفحه پرداخت هدايت مي شوبد و بعد از پرداخت، فايل دانلود مي شود.

کلیه طرح هت به صورت pdf میباشند و قدیمی هستند
ایمیل پشتیبانی: fa.tojihi@gmail.com

طرح توجیهی اختصاصی برای همه مشاغل نوشته می شود نمونه کار موجود هست با ایمیل پشتیبانی تماس بگیرید fa.tojihi@gmail.com