توضيح تصوير
:: با کليک بر روي لينک دانلود، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.

:: توضيحات بيشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید ماءالشعیر :

موضوع : تولید ماءالشعیر

ظرفیت : ۱۰ ملیون لیتر

اشتغال زایی : ۹۷ نفر

 

– معرفی کامل محصول

– روش و فرآیند تولید

– ابزار و مواد مورد نیاز

– محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه

– ابعاد اقتصادی طرح

– نیروی انسانی مورد نیاز

 

ث ۶ زٙی اؾت جَب ض ٣ظاىع ٣ٟ ٝطزٛ ر ٨بٟ ث ۶ ضفبیت ٝ ۴اظی ٠ ث ٨ساقتی، طٕایف ث ۶ اؾتیبز ۵ اظ
۴١ قبث ٧۶ بی بٕظزاض ؾ ٢تی ٝطؾ ۴ٛ زض کّ ۴ض ٧ب اظ ت بَضبی ثیکتطی ثطذ ۴ضزاض ١س چ ٢ب ۶ْ ١ زض ایطاٟ ١یع فطض ۶
۴١ قبث ٧۶ بی بٕظزاض ت ۴ٙیسی ثب ض ٣  ٧بی ث ٨ساقتی حتی ٝهطه ز ٣ک ؾ ٢تی ضا تحت تبحیط طٍاض زاز ٣ ای ٠
٣احس ٧ب ٧ٜ تلا ١ٞ ۴ز ١س ۶ّ ت ۴ٙیس ز ٣ک ضا ثه ۴ضت ن ٢قتی ٣ ثب ضفبیت ٝ ۴اظی ٠ ث ٨ساقتی ا ١زبٛ ز ٢٧ س.
زض ای ٠ ٝیبٟ ٝبء اٙکقیط ث ۶ فٚت زاضا ث ۴زٟ ذ ۴ال زاض ٣یی ٝغٚ ۴ه زض ع ۴ ؾب ٧ٗبی اذیط اظ ١طخ ضقس
٣ زاذٚی ۴١ قبث ۶ ای ٠ » ٧۶ بی ت ۴ٙیس پبیی ٠ ث ۴زٟ ٧عی ٢ « ثؿیبض ثبلایی ثطذ ۴ضزاض ث ۴ز ۵ اؾت. اظ ؾ ۴ی زی طٖ
۴١ قبث ۶ ضا ٝ طَ ٣ٟ ث ۶ نطى ۶ ٝی ٢ّس. ث ۴زٟ ّٚی ۶ ٝ ۴از آٟ، ؾبذت ای ٠

قيمت : 3000 تومان

با کليک بر روي دانلود ، به صفحه پرداخت هدايت مي شوبد و بعد از پرداخت، فايل دانلود مي شود.

کلیه طرح ها به صورت pdf میباشند و قدیمی هستند
ایمیل پشتیبانی: fa.tojihi@gmail.com

طرح توجیهی اختصاصی برای همه مشاغل نوشته می شود نمونه کار موجود هست جهت ارتباط با مدیر سایت از طریق این ایمیل در ارتباط باشید fa.tojihi@gmail.com