توضيح تصوير
:: با کليک بر روي لينک دانلود، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.

:: توضيحات بيشتر در مورد طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو :

موضوع : تولید قطعات لاستیکی خودرو

ظرفیت : ۴۰۰ تن در سال

اشتغال زایی : ۲۷ نفر

 

– معرفی کامل محصول

– روش و فرآیند تولید

– ابزار و مواد مورد نیاز

– محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه

– ابعاد اقتصادی طرح

– نیروی انسانی مورد نیاز

 

اهش صّ لغقاخ پلاعریک ت دلیل تشخ سْداس اص
یّژگ اُ خاؿ فیضیک ؽیوای اص جمل خق فْیاخ لاعریک کؾغاتِ ،ٔ هما هّد دس محیظ ف اْهل ؽیویای ظ مخرلف، همام یّژ ا سا دس ف اٌی گ اًْگ ىْ اؼشاص
مس دْ ا ذً. ایی یّژگ اُ خق فْیاخ ذ عْظ افض دّى ه اْد
ه اٌعه ت هیضاى فؽیػ تا لاعریک خام عپظ فشآی ذٌ
ذ لْیذ فؽیػ تحد ؽشایظ ک تٌرل ؽذ ؼافل ه گشد ذً.
دعترع س صّافض ىّ ت عّیل مًلی ؽخق تا فشف ،َ ظ اِى
سا ت هکا دعد یافر ذش ذثذیل کشد اعد. ایی ه ضْ ؿْ
ضوی آى ک ت گغترػ یک صیشت اٌ پیچیذ ف قٌر کوک ه ک ذٌ، ظاهق یًْی ف قٌر سا یًض ؽکل ه د ذُ.
حمل مًل یا ظابجای ا غًاى کالا اص مًغ ا

قيمت : 3000 تومان

با کليک بر روي دانلود ، به صفحه پرداخت هدايت مي شوبد و بعد از پرداخت، فايل دانلود مي شود.

کلیه طرح ها به صورت pdf میباشند و قدیمی هستند
ایمیل پشتیبانی: fa.tojihi@gmail.com

طرح توجیهی اختصاصی برای همه مشاغل نوشته می شود نمونه کار موجود هست 09303217722شماره تلفن کارشناس و مشاور سایت جهت ارائه مشاوره وتهیه طرح توجیهی جهت ارتباط با مدیر سایت از طریق این ایمیل در ارتباط باشید fa.tojihi@gmail.com
توضيح تصوير