توضيح تصوير
:: با کليک بر روي لينک دانلود، به صفحه پرداخت هدايت خواهيد شد و بعد از پرداخت از طريق کارت هاي اعتباري بانکي ، لينک دانلود فعال شده و مي توانيد فايل مورد نظر خود را دانلود کنيد.

:: توضيحات بيشتر در مورد طرح توجیهی تولید پمپ هیدرولیک :

موضوع : تولید پمپ هیدرولیک

ظرفیت : ۱۰ هزار عدد

اشتغال زایی : ۲۴ نفر

 

– معرفی کامل محصول

– روش و فرآیند تولید

– ابزار و مواد مورد نیاز

– محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه

– ابعاد اقتصادی طرح

– نیروی انسانی مورد نیاز

 

خ ح٘ ت ٠ ػٜٞاٙ ه هٔ ػیؼس ١یذسٝ یٓی اٛشطی اٌٗٛی یٌ سا ٠ً زٞػظ ٞٗزٞس ١ای ا سٌٓشی یٌ، احسشام داخ یٔ ٝ …
زا یٗٚ یٗ شُدد ت ٠ اٛشطی ١یذسٝ یٓ یٌ زثذی یٗ ًٜذ. دس ٝاهغ خ ح٘ دس یی ػی ١یذسٝ یٓ یٌ یا ٛیٞ اٗزی یٌ
اٛشطی ػیا سا اکضایؾ یٗ د ١ذ زا دس اٌٗٙ ٞٗسد ٛیاص ایٚ اٛشطی اکضٝدٟ ت ٠ اًس غٗ ٞٔب زثذی شُدد. تا زٞخ ٠
ت ٠ ٛلٞر سٝص اکضٝٙ ػیؼس ١ای ١یذسٝ یٓ یٌ دس کٜایغ خٗس قٔ ٝخٞد خ ح٘ ١ایی تا زٞاٙ ٝ کاس ١ای خٗس قٔ
تیؾ اص خیؾ ٞٗسد ٛیاص اػر.

قيمت : 1000 تومان

با کليک بر روي دانلود ، به صفحه پرداخت هدايت مي شوبد و بعد از پرداخت، فايل دانلود مي شود.

کلیه طرح ها به صورت pdf میباشند و قدیمی هستند
ایمیل پشتیبانی: fa.tojihi@gmail.com

طرح توجیهی اختصاصی برای همه مشاغل نوشته می شود نمونه کار موجود هست 09303217722شماره تلفن کارشناس و مشاور سایت جهت ارائه مشاوره وتهیه طرح توجیهی جهت ارتباط با مدیر سایت از طریق این ایمیل در ارتباط باشید fa.tojihi@gmail.com